Marlene Dumas

TateShots: Marlene Dumas talks about Rejects

Marlene Dumas. TateShots: Marlene Dumas talks about Rejects. (video) London: Tate Modern, 05-02-2015