Marlene Dumas

Marlene Dumas at Tate Modern

Russel Tovey. The ArtFund: Marlene Dumas at Tate Modern. (video) London: ArtFund, 05-02-2015