Marlene Dumas

A dialogue between Chris Dercon and Marlene Dumas (Tronies)

Marlene Dumas, Chris Dercon. A Dialogue between Chris Dercon and Marlene Dumas (Tronies). (video) Munich: Haus der Kunst, 04-02-2011